ZAJĘCIA WWRD – „TERAPIA PEDAGOGICZNA”

W ramach zajęć wczesnego wspomagania rozwoju małego dziecka prowadzone są zajęcia terapii pedagogicznej. Terapią pedagogiczną objęte są dzieci, które przejawiają różnego rodzaju nieprawidłowości w rozwoju psychomotorycznym, społecznym i emocjonalnym. Głównym celem zajęć jest stymulacja ogólnego rozwoju umysłowego, psychicznego i społecznego dziecka. Podczas zajęć dzieci ćwiczą, usprawniają i doskonalą motorykę małą, grafomotorykę, koordynację wzrokowo – ruchową, percepcję wzrokową i słuchową, kształtują gotowość do nauki czytania i pisania, rozwijają umiejętności matematyczne oraz w orientację w przestrzeni i schemacie własnego ciała. Rozwijane są także procesy myślowe takie jak: pamięć, uwaga, spostrzeganie, myślenie przyczynowo – skutkowe itp. Zajęcia prowadzone są indywidualnie i dostosowane są do potrzeb oraz psychomotorycznych możliwości każdego uczestnika zajęć.