Wczesne wspomaganie

Wczesne Wspomaganie Rozwoju Dziecka

Wczesne Wspomaganie Rozwoju Dziecka są to specjalistyczne, kompleksowe i specjalistyczne działania mające na celu pobudzanie psychoruchowego, emocjonalnego i społecznego rozwoju dziecka oraz zwiększenie i wyrównanie szans rozwojowych dzieci  z deficytami od chwili wykrycia symptomów nieprawidłowego funkcjonowania do momentu podjęcia nauki w szkole.

Zajęcia Wczesnego Wspomagania Rozwoju są skierowane do dzieci, u których rodzice, lekarze lub inni specjaliści rozpoznali symptomy wskazujące, że rozwój dziecka przebiega nieharmonijnie lub nieprawidłowo.

Na zajęcia wwrd przyjmowane są dzieci posiadające opinię o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju wydaną przez poradnię psychologiczno –pedagogiczną. Poradnia wydaje opinię w oparciu o zaświadczenie wydane przez lekarza pediatrę lub innego lekarza specjalistę.

W zajęciach wwrd uczestniczyć mogą dzieci:

 • z zaburzeniami rozwoju ruchowego (w tym z afazją)
 • z niepełnosprawnością intelektualną (w tym z zespołem Downa)
 • z zaburzeniami mowy, wzroku i słuchu
 • z zaburzeniami zachowania, z ASD (autyzm, zespół Aspergera)
 • z zaburzeniami koncentracji uwagi (ADHD)
 • z zaburzeniami lub dysfunkcjami zmysłów (słuchu, wzroku, dotyku, smaku, równowagi, czucia głębokiego) – zaburzeniami integracji sensorycznej
 • z wolniejszym i nieharmonijnym rozwojem
 • z innymi deficytami

W ramach zajęć wwrd prowadzone są następujące zajęcia:

 • terapia logopedyczna
 • terapia pedagogiczna
 • zajęcia korekcyjno – kompensacyjne
 • terapia integracji sensorycznej
 • zajęcia psychoruchowe
 • terapia metodą Weroniki Sherborne
 • muzykoterapia
 • zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno – społeczne
 • terapia psychologiczna
 • rehabilitacja

Zajęcia prowadzone są przez zespół specjalistów posiadających przygotowanie do pracy z małymi dziećmi.

Wymiar zajęć WWR wynosi od 4 do 8 godz. w miesiącu w zależności
od możliwości psychofizycznych i potrzeb dziecka oraz od ustaleń organu prowadzącego jednostkę organizującą zajęcia WWR.

Dzieci objęte wczesnym wspomaganiem rozwoju:

 • wcześniej zdobywają sprawność w okresie samoobsługi
 • stają się bardziej sprawne ruchowo, dojrzalsze poznawczo i emocjonalnie
 • uzyskują gotowość do przebywania w nowym środowisku
 • łatwiej nawiązują kontakty rówieśnicze
 • są lepiej przygotowane do podjęcia nauki szkolnej

Ważne jest również zaangażowanie rodziców i pokazanie im kierunku działań wychowawczo-edukacyjnych.