UWAGA!!! WAŻNE!!!

PROCEDURA BEZPIECZEŃSTWA NA CZAS TRWANIA ROBÓT BUDOWLANYCH
W ZESPOLE PLACÓWEK EDUKACYJNO – WYCHOWAWCZYCH W GOŁDAPI
OD 12 MAJA 2021 ROKU DO ODWOŁANIA.

Nazwa inwestycji:
Rozbudowa bursy szkolnej o klatkę schodową oraz zmiana sposobu użytkowania na lokale mieszkalne,
inwestycji przewidzianej do realizacji na działkach 1042/2, 1042/3, 1042/4 obręb 2 Gołdap, gmina Gołdap.
Zakres robót:
Zakres robót zgodny z zatwierdzonym projektem budowlanym, obejmuje między innymi budowę klatki
schodowej wraz z pracami towarzyszącymi, wymurowanie ściany w linii słupów na parterze, zamurowanie
otworów drzwiowych.
Inwestor:
Powiat Gołdapski, ul. Krótka 1, 19-500 Gołdap
Wykonawca robót:
MAM PLAN Justyna Świtaj z siedzibą w msc. Ługiele 14, 16-407 Wiżajny

 1. Plac budowy został przekazany w obecności Dyrektora Zespołu Placówek Edukacyjno – Wychowawczych
  oraz przedstawicieli Inwestora i Wykonawcy w dniu 12 maja 2021 r. Zakończenie inwestycji planowane
  jest na dzień 30 czerwca 2021 r.
 2. Z chwilą przejęcia wydzielonego placu budowy, za bezpieczeństwo na przejętym terenie odpowiada
  Wykonawca. Wszelkie prace zorganizuje w taki sposób, aby nie zakłócały funkcjonowania placówki.
 3. Wykonawca odgrodzi, zabezpieczy i oznaczy zewnętrzny teren budowy.
 4. Wykonawca na teren budowy będzie wjeżdżał i wyjeżdżał od strony Domu Dziecka i nie będzie korzystał
  z wewnętrznej drogi, którą będą przechodzili uczniowie.
 5. W celu zapewnienia bezpieczeństwa wykonawca odetnie wewnętrzną użytkową część internatu od części
  budowy poprzez zamontowanie tymczasowej ściany działowej z płyt kartonowo – gipsowych, co umożliwi
  funkcjonowanie internatu i zapewni bezpieczne i higieniczne warunki w części zamieszkania zbiorowego
  dla wychowanków jak i pracowników placówki. Prace te zorganizuje stosując szczególne środki
  ostrożności w sposób nienarażający osoby pozostające pod opieką placówki na niebezpieczeństwo
  i uciążliwości wynikające z prowadzonych prac.
 6. Nie wyłącza się z użytku dotychczasowych wejść do placówki. Uczniowie i wychowankowie mogą
  swobodnie wchodzić do zespołu dotychczasowymi dostępnymi wejściami.
 7. Wszyscy wchodzący na teren placówki: uczniowie, rodzice, nauczyciele, pracownicy szkoły zobowiązani
  są do zachowania ostrożności ze względu na trwającą budowę klatki schodowej.
 8. Uczniom zabrania się przebywania na terenie przyszkolnym w pobliżu budowy przed lekcjami i po
  lekcjach w celu spędzania wolnego czasu.
 9. Zabrania się przekraczania ogrodzenia i wchodzenia na teren budowy przekazany Wykonawcy.
 10. Na czas rozbudowy bursy szkolnej o klatkę schodową nie wyłącza się z użytkowania zewnętrznego placu
  zabaw, boiska szkolnego oraz fit parku, ponieważ są to oddzielone strefy i nie kolidują z terenem budowy.
 11. Uczniowie zostaną poinformowani o zachowaniu szczególnej ostrożności podczas poruszania się pobliżu
  wydzielonego i zabezpieczonego placu budowy.12. Uprasza się Rodziców, by przypominali uczniom o powyższych zasadach.
 12. Nakazuje się wychowawcom, nauczycielom i pracownikom placówki o ciągłym przypominaniu uczniom
  oraz wychowankom o zasadach ostrożności.
 13. Każda osoba powinna niezwłocznie powiadomić Dyrektora Zespołu Placówek Edukacyjno –
  Wychowawczych o zauważonym ewentualnym zagrożeniu lub nieprzestrzeganiu zasad bhp w celu
  podjęcia stosownych działań.

no images were found