,,Stawiamy na profilaktykę”

W ramach realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2021 uczniowie i wychowankowie ZPEW realizują Pro-gram ,,NIE uzależnieniom, TAK dla aktywności”. Program zakłada szereg działań profilaktycznych, m. in. prowadzenie przez uczestników Programu tablic informacyjnych i gazetek szkolnych. Tematyka gazetek ma szeroki zakres i ciekawą formę przekazu. Dostarcza rzetelnej wiedzy m. in. na temat uzależnień od: alkoholu, papierosów, komputera, narkotyków, dopalaczy. Program dofinansowany jest przez Gminę Gołdap.