Program ,,NIE uzależnieniom, TAK dla aktywności”!

W ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2021 w naszej placówce prowadzone są przez pedagoga szkolnego zajęcia warsztatowe związane z uzależnieniami. Głównym celem zajęć jest promowanie życia wolnego od uzależnień i przemocy. Uczestnicy Programu otrzymują m. in. wiedzę z zakresu działania substancji psychoaktywnych na organizm ludzki. Ukazywane są możliwości osiągania sukcesów życiowych bez konieczności sięgania po substancje psychoaktywne. Stawiamy na rozwój podstawowych umiejętności psychologicznych, takich jak: asertywność, umiejętność mówienia „nie”; konstruktywne rozwiązywanie konfliktów; budowanie i wzmacnianie pozytywnego obrazu własnej osoby; odreagowywanie nagromadzonego napięcia emocjonalnego w sposób społecznie akceptowany. Program dofinansowany jest przez Gminę Gołdap, na potrzeby zajęć zakupiono atrakcyjne pomoce dydaktyczne.