„Profilaktyka w ZPEW”

W ramach realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2022 uczniowie i wychowankowie ZPEW realizują Program ,,Aktywni – wolni od uzależnień”. 12 kwietnia 2022 r. odbyły się warsztaty profilaktyczne skierowane do uczniów i nauczycieli przeprowadzone przez Polskie Centrum Profilaktyki. Tematyka warsztatów była dostosowana do potrzeb danych oddziałów klasowych. Zrealizowane tematy to : ,,Przemoc werbalna – czyli o krzywdzącej sile słów”, ,,Jak umiejętnie radzić sobie z trudnymi emocjami”, ,,Profilaktyka uzależnień od substancji psychoaktywnych oraz Internetu”, ,,Agresja i przemoc rówieśnicza”. Program dofinansowany jest przez Gminę Gołdap.