Profilaktyka w ZPEW

W ramach realizacji Programu edukacyjno – profilaktycznego „Kreatywni – wolni od uzależnień”, który jest realizowany w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2021 odbyły się  warsztaty profilaktyczne z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom oraz cyberprzemocy pod hasłem „Dzień bezpiecznego Internetu”,  prowadzone przez psychologa, pedagoga i nauczyciela języka polskiego. W bieżącym miesiącu marcu odbyły się również zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno – społeczne dotyczące używania oraz nadużywania alkoholu. Jednym z głównych celów warsztatów i zajęć jest promowanie konstruktywnych postaw, zdrowego stylu życia oraz atrakcyjnych dla dzieci i młodzieży zachowań prospołecznych jako alternatywy wobec patologii, szczególnie picia alkoholu, zażywania narkotyków oraz stosowania przemocy, bezpiecznego korzystania z Internetu oraz przeciwdziałania cyberprzemocy. Jednym z działań Programu jest również prowadzenie gazetek szkolnych na holu szkolnym, Internacie i Bursie Szkolnej. Tematyka gazetek ma szeroki zakres. Dostarcza wiedzy m.in. na temat uzależnienia od alkoholu, papierosów, narkotyków, dopalaczy oraz bezpiecznego korzystania z Internetu.