Profilaktyka w ZPEW

Jednym z działań w ramach realizacji Projektu edukacyjno – profilaktycznego ,,Świadomi – wolni od uzależnień" realizowanego w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2020 w ZPEW, są warsztaty rozwijające kompetencje emocjonalno – społeczne prowadzone przez pedagoga i psychologa.

Celem zajęć jest::
– eliminowanie i zmniejszanie czynników ryzyka oraz wzmacnianie czynników chroniących, które oddziaływują na dzieci i młodzież,
– rozwijanie umiejętności radzenia sobie z emocjami, frustracją, stresem i zagrożeniem,
– dostarczenie wiedzy na temat działania i skutków zdrowotnych używania środków psychoaktywnych, – uświadomienie konsekwencji prawnych, psychologicznych i społecznych używania środków psychoaktywnych.
Zajęcia mają charakter warsztatowy, prowadzone są różnymi metodami, wzajemnie ze sobą powiązanymi. W trakcie warsztatów stosowane są różnorodne techniki, dostosowane do tematyki, umiejętności radzenia sobie z postawionymi problemami i poziomu aktywności uczestników projektu oraz ich możliwości psychofizycznych, np. zabawy i gry zespołowe, dyskusja, burza mózgów, rozwiązywanie konfliktów, opracowywanie gazetek tematycznych, oglądanie filmów z zakresu profilaktyki uzależnień, praca w małych grupach, techniki relaksacyjne. Zajęcia uatrakcyjniają materiały zakupione na potrzeby realizacji działania, zakup materiałów został dofinansowany przez Gminę Gołdap.

{gallery}galeria/211020w3{/gallery}

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *