„Profilaktyczny zawrót głowy”

Jednym z działań w ramach realizacji Programu edukacyjno – profilaktycznego „Profilaktyczny zawrót głowy” realizowanego w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2023 w ZPEW jest prowadzenie tablic informacyjnych dotyczących profilaktyki oraz uzależnień behawioralnych. Przeprowadzono cykl pogadanek i warsztatów następnie opracowano gazetki tematyczne, których celem jest:

– dostarczanie wiedzy na temat działania i skutków zdrowotnych, używania środków psychoaktywnych,

– uświadomienie konsekwencji prawnych i społecznych używania środków psychoaktywnych,

– uświadomienie o zagrożeniach płynących z korzystania z internetu.

Zakup materiałów został dofinansowany przez Gminę Gołdap