OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

p.o. Dyrektor Zespołu Placówek Edukacyjno – Wychowawczych w Gołdapi ogłasza otwarty                       i konkurencyjny nabór na wolne stanowisko urzędnicze: główny księgowy w Zespole Placówek Edukacyjno – Wychowawczych w Gołdapi.

 1. Nazwa i adres jednostki: Zespół Placówek Edukacyjno – Wychowawczych w Gołdapi, ul. Wojska Polskiego 18 19-500 Gołdap
 2. Stanowisko pracy: główny księgowy
 3. Wymiar etatu: 1 etat (40 godzin tygodniowo)
 4. Wymagania konieczne:
 5. posiadanie obywatelstwa polskiego lub obywatelstwo państwa członkowskiego Unii Europejskiej oraz innych państw, których na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 6. prawo do korzystania z pełni praw publicznych;
 7. pełna zdolność do czynności prawnych;
 8. brak prawomocnego skazania wyrokiem sądowym za umyślne przestępstwo skarbowe bądź przestępstwo z oskarżenia publicznego;
 9. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na w/w stanowisku; 
 10. spełnia jeden z poniższych warunków:
 11. ukończyła ekonomiczne jednolite studia magisterskie, ekonomiczne wyższe studia zawodowe, uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe i posiada co najmniej 3 – letnią praktykę w księgowości,
 12. ukończyła średnią, policealną lub pomaturalną szkołę ekonomiczną i posiada co najmniej 6 – letnią praktykę w księgowości,
 13. jest wpisana do rejestru biegłych rewidentów na podstawie odrębnych przepisów,
 14. posiada certyfikat księgowy uprawniający do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych albo świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, wydane na podstawie odrębnych przepisów.
 15. Wymagania dodatkowe związane ze stanowiskiem:
 1. Biegła znajomość ustawy o finansach publicznych i rachunkowości;
 2. Biegła znajomość zagadnień rachunkowości budżetowej, przepisów podatkowych, płacowych oraz przepisów z zakresu ubezpieczeń społecznych;
 3. Znajomość przepisów z zakresu prawa samorządowego, kodeksu postępowania administracyjnego, zamówień publicznych, prawa pracy;
 4. Posiada umiejętności sporządzania danych statystycznych, tworzenia prognoz, zestawień, planów w oparciu o materiały źródłowe i przewidywane założenia;
 5. Umiejętność pracy w systemach informatycznych, w tym w programach księgowych, sprawozdawczych i bankowych;
 6. Znajomość zasad sporządzania sprawozdań budżetowych, z operacji finansowych oraz sprawozdań finansowych;
 7. Znajomość zasad gospodarki finansowej jednostek budżetowych;
 8. Doświadczenie w pracy w jednostkach samorządu terytorialnego;
 9. Nieposzlakowana opinia;
 10. Odpowiedzialność, terminowość i dokładność w realizacji powierzonych zadań;
 11. Umiejętność podejmowania samodzielnych decyzji;
 12. Umiejętność współpracy w zespole;
 13. Odporność na stres;
 14. Komunikatywność.
 15. Zakres obowiązków:
 16. Prowadzenie rachunkowości jednostki organizacyjnej zgodnie z określonymi ustawą zasadami rachunkowości, polegające na sporządzaniu, przyjmowaniu, obiegu, archiwizowaniu i kontroli dokumentów w sposób zapewniający:
 17. właściwy przebieg operacji gospodarczych i finansowych pod kątem ich zgodności                  z planami finansowymi i zaangażowaniem oraz ochronę mienia będącego                            w posiadaniu jednostek objętych obsługą,
 18. nadzorowanie prac związanych z rachunkowością, wykonywanych przez pracowników Zakładu,
 19. bieżące i rzetelne prowadzenie księgowości oraz terminowe sporządzanie okresowych analiz, w sposób umożliwiający przekazywanie rzetelnych informacji ekonomicznych,
 20. sporządzanie sprawozdań z wydatków i dochodów obsługiwanej jednostki,                               z dokładnością do rozdziału i paragrafu oraz bilansu rocznego,
 21. wycenę aktywów i pasywów, rzetelne ustalenie wyniku finansowego z zachowaniem przepisów o rachunkowości, sprawozdawczości i finansach publicznych,
 22. prowadzenie ksiąg rachunkowych przy użycia komputera i profesjonalnych programów, w sposób zapewniający ochronę danych przed niedozwolonymi zmianami, uszkodzeniem lub nieupoważnionym rozpowszechnianiem.
 23. Wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi zgodnie z przepisami dotyczącymi zasad wykonywania budżetu, gospodarki środkami pozabudżetowymi i innymi będącymi                    w dyspozycji jednostki, w sposób zapewniający:
 24. prawidłowość umów zawieranych przez jednostki pod względem finansowym,
 25. przestrzeganie zasad rozliczeń pieniężnych i ochrony wartości pieniężnych,
 26. rzetelne uzgadnianie sald, terminowego ściągania należności i dochodzenia roszczeń spornych oraz spłaty zobowiązań,
 27. prawidłowy obieg dokumentów i dyspozycji rodzących konkretne skutki finansowo – ekonomiczne,
 28. przestrzeganie zasad celowego i oszczędnego gospodarowania środkami publicznymi             z uwzględnieniem reguły uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów.
 29. Dokonywanie kontroli kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych w sposób zapewniający:
 30. wykonywanie wstępnej kontroli legalności dokumentów przedkładanych do księgowania w powiązaniu ich z planami finansowymi, zaangażowaniem oraz zasadami gospodarności i celowości oraz właściwym gospodarowaniem powierzonym mieniem,
 31. przeciwdziałanie przypadkom naruszania przepisów o dyscyplinie finansów publicznych,
 32. wykonywanie bieżącej kontroli operacji gospodarczych i finansowych jednostki stanowiących przedmiot księgowań.
 33. Opracowywanie, wspólnie z kierownikiem jednostki objętych obsługą, planów dochodów i wydatków, sprawozdań z wykonania budżetów, sporządzanie sprawozdań z wykonania planów finansowych tych jednostek oraz analiz okresowych z wykorzystania środków                i prognozowanych zmian w roku budżetowym, fachowe doradztwo, instruktaż w zakresie planowania, szczególnie w przygotowaniu niezbędnych danych do sporządzania wniosku budżetowego do projektu planu finansowego.

W tym zakresie zobowiązana jest do znajomości przepisów, do systematycznego szkolenia                  i wdrażania się w aktualnie obowiązujące przepisy zarówno z zakresu spraw budżetowych jak i merytorycznych stanowiąc podstawę realizacji dyspozycji finansowych.

 • Opracowywanie projektów przepisów wewnętrznych wydawanych przez kierownika jednostki dotyczących prowadzenia rachunkowości, zakładowego planu kont dla danej jednostki, zasad przeprowadzania i rozliczania inwentaryzacji.
 • W zakresie rozliczania podatku od towarów i usług:
 • Prowadzenie rejestrów zakupów i sprzedaży towarów i usług objętych ustawą                            o podatku od towarów i usług,
 • Terminowe wystawianie faktur VAT z tytułu dochodów i wydatków podlegających opodatkowaniu podatkiem VAT zgodnie z ustawą o podatku od towarów i usług,
 • Systematyczna kontrola wpływu dochodów i realizacji wydatków podlegających opodatkowaniu podatkiem VAT w celu terminowego wystawienia faktury VAT,
 • Dekretowanie i ewidencja księgowa deklaracji VAT z zastosowaniem klasyfikacji budżetowej,
 • Comiesięczne rozliczanie VAT, sporządzanie scentralizowanej deklaracji podatkowej VAT oraz pilnowanie terminowości składania deklaracji VAT,                  
 • Współpraca w zakresie centralizacji rozliczania VAT z osobami wyznaczonymi do rozliczania VAT w jednostkach i zakładach budżetowych, w szczególności z głównymi księgowymi tych podmiotów,
 • W zakresie związanym z płacami:
 • Sporządzanie list płac dla pracowników.
 • Wystawianie zaświadczeń o zarobkach.
 • Dokonywanie rozliczeń ZUS, przekazywanie do ZUS dokumentów rozliczeniowych pracowników.
 • Prowadzenie rozliczeń z Urzędem Skarbowym.
 • Wymagane dokumenty:  
 • list motywacyjny – własnoręcznie podpisany przez kandydata;
 • CV (życiorys) z dokładnym opisem przebiegu nauki i pracy zawodowej – własnoręcznie podpisany przez kandydata;
 • kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (Załącznik nr 1);
 • kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie oraz ewentualnie zdobyte kwalifikacje zawodowe;
 • w przypadku obywateli innych państw zgodnie z IV pkt 1 niniejszego ogłoszenia kopia dokumentu potwierdzającego obywatelstwo lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa zgodnie z wymaganiami;
 • kserokopie dokumentów potwierdzających zatrudnienie i staż;
 • kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach itp.;
 • oświadczenie kandydata korzystaniu z pełni praw publicznych;
 • oświadczenie o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 • oświadczenie lub zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia stwierdzające, że stan zdrowia kandydata pozwala na zatrudnienie na stanowisku głównego księgowego;
 • oświadczenie dotyczącego ochrony danych osobowych (Załącznik nr 2).
 • Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:
 • praca związana z obsługą komputera powyżej 4 godzin dziennie powiązana z obsługą urządzeń biurowych;
 • praca w biurze zlokalizowanym na I piętrze w budynku;
 • praca na cały etat,
 • zatrudnienie na podstawie umowy o pracę na czas określony, z możliwością późniejszego zatrudnienia na czas nieokreślony,
 • bezpieczne warunki pracy.
 • Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych: w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.
 • Termin i miejsce składania dokumentów:
 • Osoby ubiegające się o zatrudnienie powinny złożyć dokumenty aplikacyjne w sekretariacie Zespołu Placówek Edukacyjno – Wychowawczych w Gołdapi ul. Wojska Polskiego 18, 19-500 Gołdap lub przesłać pocztą (decyduje data wpływu) w zamkniętej kopercie z napisem:

 ,,Nabór na stanowisko główny księgowy w Zespole Placówek Edukacyjno – Wychowawczych w Gołdapi” do dnia 08.07.2024 roku do godz. 1000.

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, CV należy opatrzyć klauzulą:

,,Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Zespół Placówek Edukacyjno – Wychowawczych w Gołdapi moich danych osobowych, zawartych w dokumentach aplikacyjnych, w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (DZ.U.UE.L.2016.119.1.), ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1781 ze zm.) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (tekst jedn.: Dz. U. z 2022 r. poz. 530).

 • Dokumenty, które wpłyną do Zespołu po terminie wyznaczonym w ogłoszeniu, nie będą rozpatrywane.
 • Z kandydatami spełniającymi wymogi formalne przeprowadzona będzie rozmowa kwalifikacyjna.
 • O terminie i miejscu przeprowadzenia rozmowy kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie.  
 • Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej http://zpewgoldap.bip.gov.pl/, w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Gołdapi oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zespołu Placówek Edukacyjno – Wychowawczych w Gołdapi przy ul. Wojska Polskiego 18.

Dodatkowe informacje o naborze można uzyskać pod numerem telefonu 87 615 11 60.

W przypadku zatrudnienia, kandydat zostanie zobowiązany do przedłożenia do wglądu pracodawcy oryginałów wymaganych dokumentów.

                                                                          p.o. Dyrektora

                                                   Zespołu Placówek Edukacyjno – Wychowawczych w Gołdapi

                                                                          Andrzej Adam Pianka

Gołdap, dn. 24.06.2024 r.