OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Klauzula informacyjna w związku z przetwarzaniem danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE.L Nr 119) zwanego dalej RODO oraz art. 11 ustawy z dnia 24 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. poz. 1000), Zespół Placówek Edukacyjno – Wychowawczych w Gołdapi informuje, że:

1. Administratorem Pani/Pana – rodzica/ucznia danych osobowych jest Zespół Placówek Edukacyjno – Wychowawczych w Gołdapi, reprezentowany przez Dyrektora Zespołu Placówek Edukacyjno – Wychowawczych w Gołdapi, adres: ul. Wojska Polskiego 18, 19-500 Gołdap, tel. (87) 615 11 60, e-mail: zpewgoldap@gmail.com;

2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych za pośrednictwem e-maila: iod@powiatgoldap.pl;

3. Pani/Pana/ucznia dane osobowe przetwarzane będą na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia j/w o ochronie w celu realizacji zadań ustawowych, określonych w Ustawie – Prawo oświatowe z dnia 14 grudnia 2016r. (Dz. U. z 2017r. , poz. 59) oraz Ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991r. (Dz. U. z 2017r., poz. 2198) w celu realizacji statutowych zadań dydaktycznych, opiekuńczych i wychowawczych w placówce.

4. Odbiorcami Pani/Pana/ucznia danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa;

5. Pani/Pana/ucznia dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa, zgodnie z instrukcją kancelaryjną;

6. Posiada Pani/Pan/uczeń prawo żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie;

7. Ma Pani/Pan/rodzic/uczeń prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego;

8. Podanie danych osobowych w zakresie wymaganym ustawodawstwem jest obligatoryjne.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *