O nas

Dzieje SOSW w Gołdapi

Pierwsza samodzielna i jedyna Szkoła Podstawowa Specjalna powstała w Gołdapi 15 stycznia 1968 roku. Utworzeniem szkoły zajmowały się Jadwiga Serewa – kierownik oraz nauczycielki: Radosława Czemeryńska, Ludwika Żukowska i Olga Rydzewska. Placówka była przeznaczona dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym i znacznym. Praca z wychowankami oparta była na zasadach pedagogiki specjalnej, miała charakter rewalidacyjny i profilaktyczny, uzależniony od stopnia i rodzaju niepełnosprawności.

28 maja 1986 roku na podstawie Decyzji 2/86 Kuratorium Oświaty i Wychowania, Szkoła Podstawowa Specjalna nr 4 w Gołdapi przeszła reorganizację, której wynikiem było powstanie Specjalnego Ośrodka Szkolno– Wychowawczego. W skład Ośrodka weszły: Szkoła Podstawowa Specjalna i nowo utworzony Internat.

17 października 1990 roku została uroczyście oddana do użytku nowa sala gimnastyczna.

Od 1 września 1999 roku w budynku przy ul. Wojska Polskiego 18 w Gołdapi swoją siedzibę miały: Szkoła Podstawowa Specjalna, Gimnazjum oraz Internat.

1 września 2009 roku w ośrodku rozpoczęła działalność Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy, przeznaczona dla uczniów, którzy ukończyli gimnazjum.

1 września 2013 roku nastąpiła kolejna zmiana organizacyjna , w której wyniku utworzono Zespołu Placówek Edukacyjno – Wychowawczych. Placówka powstała w wyniku połączenia SOSW oraz Bursy Szkolnej w Gołdapi. 1 listopada 2014 roku do ZPEW w Gołdapi włączono Powiatową Bibliotekę Pedagogiczną w Gołdapi.

Obecnie w skład ZPEW wchodzą: Szkoła Podstawowa Specjalna z oddziałami przedszkolnymi, Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy, Internat, Bursa Szkolna, Szkolne Schronisko Młodzieżowe – sezonowe oraz Powiatowa Biblioteka Pedagogiczna. W placówce organizowane są zajęcia specjalistyczne w ramach wczesnego wspomagania rozwoju dziecka.

Od listopada 2017 r. Zespół Placówek Edukacyjno- Wychowawczy w Gołdapi pełni funkcję wiodącego Ośrodka Koordynacyjno– Rehabilitacyno- Opiekuńczego w ramach rządowego programu ,,Za życiem”.

Celem i misją placówki jest:

Dążenie do optymalnego rozwoju

każdego wychowanka na miarę jego możliwości.