Kampania „Wybieram życie wolne od przemocy i uzależnień”

W marcu została zrealizowana Szkolna Kampania Informacyjna pt. „Wybieram życie wolne od przemocy i uzależnień” w ramach programu edukacyjno – profilaktycznego „Kreatywni – wolni od uzależnień” prowadzona przez psychologa Katarzynę Mioduszewską, pedagoga Urszulę Sielawę oraz panią Sylwię Oleszczuk. Celem kampanii było podniesienie świadomości na temat zagrożeń płynących z zażywania alkoholu i substancji psychoaktywnych, sposobów ich przeciwdziałania. Dokładnie omówiono termin przemocy. Zostały opracowane ulotki dla rodziców na temat instytucji pomocowych w powiecie gołdapskim. Uczestnicy kampanii otrzymali drobne upominki. Program dofinansowany jest przez Gminę Gołdap, na potrzeby kampanii zakupiono atrakcyjne pomoce dydaktyczne.