Historia ZPEW

Pierwsza samodzielna i jedyna Szkoła Podstawowa Specjalna powstała w Gołdapi 15 stycznia 1968 roku. Utworzeniem szkoły zajmowały się Jadwiga Serewa – kierownik oraz nauczycielki: Radosława Czemeryńska, Ludwika Żukowska i Olga Rydzewska. Placówka była przeznaczona dla dzieci i młodzieży z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, umiarkowanym i znacznym. Praca z wychowankami oparta była na zasadach pedagogiki specjalnej, miała  charakter rewalidacyjny i profilaktyczny, uzależniony od stopnia i rodzaju niepełnosprawności. 28 maja 1986 roku na podstawie Decyzji 2/86 Kuratorium Oświaty i Wychowania, Szkoła Podstawowa Specjalna nr 4 w Gołdapi przeszła reorganizację, której wynikiem było powstanie Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego. W skład Ośrodka weszły: Szkoła Podstawowa Specjalna i nowo utworzony Internat. 17 października 1990 roku została uroczyście oddana do użytku nowa sala gimnastyczna. Od 1 września 1999 roku w budynku przy ul. Wojska Polskiego 18 w Gołdapi funkcjonowała  Szkoła Podstawowa Specjalna, Gimnazjum oraz Internat. 1 września 2009 roku w ośrodku rozpoczęła działalność Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy, przeznaczona dla uczniów, którzy ukończyli gimnazjum. 1 września 2013 roku nastąpiła kolejna zmiana organizacyjna, której wynikiem było utworzenie Zespołu Placówek Edukacyjno – Wychowawczych. ZPEW powstał w wyniku połączenia SOSW oraz Bursy Szkolnej w Gołdapi. 1 listopada 2014 roku włączono do ZPEW Powiatową Bibliotekę Pedagogiczną w Gołdapi. Obecnie w skład ZPEW wchodzą:  Szkoła Podstawowa Specjalna, Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy, Odziały Przedszkolne przy Szkole Podstawowej Specjalnej, Internat, Bursa Szkolna, Powiatowa Biblioteka Pedagogiczna. Placówka prowadzi również wczesne wspomaganie rozwoju dziecka i szkolne schronisko młodzieżowe – sezonowe. Od 2017 roku pełni rolę Wiodącego Ośrodka Koordynacyjno – Rehabilitacyno – Opiekuńczego ,, Za życiem”. Celem i misją placówki jest dążenie do optymalnego rozwoju każdego wychowanka na miarę jego możliwości, a głównym zadaniem jest wyposażenie dzieci i młodzieży w wiedzę i umiejętności niezbędne do życia w pełnej integracji ze społeczeństwem.