ZE STAROSTWA: DWIE UMOWY NA PROJEKTY EDUKACYJNE

W Urzędzie Marszałkowskim Województwa Warmińsko-Mazurskiego podpisano dwie umowy o dofinansowanie dużych projektów edukacyjnych dedykowanych Zespołowi Placówek Edukacyjno-Wychowawczych w Gołdapi oraz Zespołowi Szkół Zawodowych w Gołdapi. W 2016 r. Rada Powiatu w Gołdapi wyraziła zgodę na złożenie wniosków aplikacyjnych i przystąpienie do realizacji projektów „Świat bez tajemnic” oraz „Szkoła naszych oczekiwań” w odpowiedzi na konkursy ogłoszone przez Zarząd Województwa Warmińsko–Mazurskiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko–Mazurskiego na lata 2014 – 2020.

Beneficjentem projektu „Świat bez tajemnic” jest Powiat Gołdapski, natomiast realizacja odbywać się będzie w Zespole Placówek Edukacyjno-Wychowawczych w Gołdapi od 01.01.2017 r. do 31.12.2018 r. Całkowity budżet projektu wyniesie 430 543,10 złotych. Wymagany wkład własny Powiatu Gołdapskiego w wysokości 29 996,16 złotych zostanie wniesiony do projektu w formie wolontariatu nauczycieli Zespołu Placówek Edukacyjno –Wychowawczych w Gołdapi.

W ramach projektu sfinansowane zostaną działania:
1. Podnoszenie kompetencji kluczowych oraz właściwych umiejętności u uczniów Zespołu Placówek Edukacyjno-Wychowawczych.
2. Doskonalenie umiejętności nauczycieli w zakresie rozwijania kompetencji kluczowych u uczniów.
3. Wyposażenie pracowni matematyczno – przyrodniczych oraz pracowni specjalistycznych w Zespole Placówek Edukacyjno-Wychowawczych w Gołdapi.

Projekt „Szkoła naszych oczekiwań” realizowany będzie w Zespole Szkół Zawodowych w Gołdapi w okresie od 01.02. 2017 r. do 31.01.2019 r. Środki na realizację projektu pochodzić będą w 90% ze środków europejskich. Kwota dofinansowania projektu wyniesie 836 600,06 zł. Wymagany jest wkład własny w wysokości 10% wartości, tj. 93 177,79 zł, który zostanie pokryty z budżetu powiatu gołdapskiego.

Zadaniami finansowanymi w ramach projektu są kwalifikacyjne kursy zawodowe dla uczniów, staże/praktyki dla 76 uczniów w rzeczywistych warunkach pracy, studia podyplomowe, kursy i staże w zakładach pracy dla 5 nauczycieli zawodu oraz utworzenie profesjonalnej spawalni z 6 stanowiskami.

Sygnatariuszami umowy o dofinansowanie podczas dzisiejszego spotkania w Instytucji Zarządzającej RPO Warmii i Mazur na lata 2014-2020 po stronie powiatu byli: starosta gołdapski Andrzej Ciołek, wicestarosta Grażyna Barbara Senda oraz skarbnik powiatu Bożena Radzewicz.

Zaplanowane działania przyczynią się do poprawy satysfakcji uczniów uczęszczających do szkół, którym dedykowane zostaną środki unijne.

Źródło:
http://goldap.org.pl/2016/12/ze-starostwa-dwie-umowy-na-projekty-edukacyjne/

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *