Szkolenie "Metoda strukturalna do nauki czytania i pisania" Drukuj
wtorek, 10 września 2019 21:54

Kadra ZPEW w Gołdapi poszukując nowatorskich rozwiązań metodycznych umożliwiających skuteczną naukę czytania i pisania swoich uczniów sięgnęła po autorski program dr Joanny Guzik - Iwińskiej do nauki czytania i pisania dla uczniów z deficytami rozwojowymi. Metoda Strukturalna jest skuteczna w pracy z osobami, które mają trudności w czytaniu i pisaniu ze względu na deficyty funkcji wzrokowych, słuchowych, językowych, motorycznych, poznawczych oraz zaburzenia sfery emocjonalno - motywacyjnej. Deficyty te najczęściej występują u osób z:

- dysleksją rozwojową,
- niepełnosprawnością intelektualną,
- niedosłuchem,
- niedowidzeniem,
- dyslalią,
- dyzartrią,
- afazją,
- ADHD,
- autyzmem i zespołem Aspergera,
- zaburzeniami zachowania,
- innymi problemami utrudniającymi nabywanie umiejętności czytania i pisania (np. utratą tych umiejętności po udarach).
Wysoka skuteczność metody została potwierdzona w badaniach naukowych i posiada rekomendację Polskiego Towarzystwa Dysleksji.
Metoda Strukturalna opiera się na pięciu elementach:
- diagnoza poziomu umiejętności czytania i pisania oraz funkcji percepcyjno-motorycznych uczestniczących w tych czynnościach (KOCP - Karty Oceny Czytania i Pisania);
- motywacja do nauki czytania i pisania, która podlega ocenie wstępnej oraz stosowaniu odpowiednich wzmocnień podczas terapii w celu wytworzenia motywacji wewnętrznej do nauki;
- terapia z wykorzystaniem odpowiednio skonstruowanego programu z wykorzystaniem pięciu zestawów ćwiczeń w czytaniu i pisaniu oraz ćwiczeń dodatkowych;
- współpraca nauczyciela/terapeuty ze środowiskiem domowym ucznia;
- systematyczność ćwiczeń.