Start SPdP

Szkoła Przysposabiająca do Pracy

Przysposobienie do pracy

Szkoła Przysposabiająca do Pracy zapewnia kontynuację procesu edukacyjno - terapeutycznego po ukończeniu gimnazjum dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym. Kształcenie trwa trzy lata i w zależności od specyficznych potrzeb i możliwości ucznia cykl nauki może być  wydłużony do 24 roku życia.

Celem nadrzędnym jest przygotowanie uczniów do dojrzałego życia w społeczeństwie, wspomaganie autonomii, utrwalanie dotychczasowych i nabywanie nowych umiejętności, dotyczących funkcjonowania osobistego i społecznego oraz przygotowanie do podjęcia aktywności zawodowej lub "parazawodowej" w warunkach pracy chronionej, we własnym gospodarstwie domowym lub zatrudnienia wspomaganego na otwartym rynku pracy.

W Szkole Przysposabiający do Pracy uczniowie przyswajają wiedzę z zakresu: przysposobienia do pracy, funkcjonowania w środowisku, zajęć  kreatywnych, wychowania fizycznego i zajęć sportowych oraz funkcjonowania społecznego.

W Szkole Przysposabiającej do Pracy funkcjonują trzy oddziały klasowe. Klasa II - 8 uczniów, wychowawcą jest mgr Katarzyna Stefanowska. Klasa IIIa - 6 uczniów, wychowawcą jest mgr Joanna Olędzka. Klasa IIIb - 7 uczniów, wychowawcą jest mgr Lucja Karbowska.